ایران خبر - صفحه 7

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگرانی هایی درباره شهرفروشی وجود دارد، گفت: حدود 500 تا 600 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام داریم. به گزارش ایران خ