ایران خبر - صفحه 7

کودکی که بیش فعال است، رفتارهای پرتحرک، بی توجه و ناگهانی بیش از سایر کودکان است. بررسی عوامل موثر بر بیش فعالی در پیشگیری از آن بسیار موثر است. در این مطلب شما