ایران خبر - صفحه 6

یعنی ناظر پخش توی صدا و سیما نمی دونه این آگهی میتونه چه تاثیر سوئی روی روحیه ی کودکان داشته باشه؟ فقط چیزای مزخرف و بی اهمیت رو یاد گرفتن سانسور کنن! سر بریدن