ایران خبر - صفحه 5

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه زنان در ارتقای صلح می توانند نقش مثبتی داشته باشند، گفت: ۶۷ درصد از ۷۵۰ هزار شغل ایجاد شده در سال گذشته ب