ایران خبر - صفحه 44

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت «حقوق» بازنشستگان قبل از پایان هر ماه خبر داد. به گزارش ایران خبر، جمشید تقی زاده با اشاره به اینکه باید از ظرفیتها و ت