ایران خبر - صفحه 44

با افزایش نیاز به نوسازی ابزارهای مالی اسلامی، یک بورس جدید در امارات راه اندازی شده است که هدفش جذب سرمایه گذاری منطبق با قوانین شرع است. به گزارش ایران خبر، ب