ایران خبر - صفحه 3

رییس فراکسیون امید گفت: ما با وزرا در دوره اخیر شرط کرده ایم حداقل یک معاون و مدیر ارشد آنها از خانم ها باشد که این موضوع جزو مطالبه اصلی ماست و ما تاکید داریم