ایران خبر - صفحه 2

گوگل همچنان به دنبال افزایش خدمات خود در مناطق دوردست است و در همین راستا یکی ازشرکت های زیرمجموعه این غول دنیای فناوری یعنی Loon، می خواهد با سیستمی جدید اینتر