یک قایق حامل بیش از 80 مهاجر غیرقانونی در نزدیکی سواحل لیبی غرق شده است. به گزارش ایران اسلامی، العربیه نوشت: یک قایق دیگر حامل مهاجران غیرقانونی در نزدیکی سوا