یک جنگنده ترکیه ای در زمان تمرین، در استان ازمیر سقوط کرد. به گزارش ایران اسلامی، یک جنگنده ترکیه ای در زمان تمرین، در استان ازمیر سقوط کرد. گزارشات اولیه از ک