رئیس شورای چهارم گفت: رسم غیرمتعارف عیب جویی و ایرادگیری راه فراری برای لاپوشانی سوء مدیریت و عدم عملکرد مطلوب اصلاح طلبان در دولت و شهرداری و شورای شهر است. ب