نمایشگاه نقاشی مژده توحیدی کلورزی با نام " دیس کانکتد " تا 28 آبان ماه در گالری آ دایر است.