ایتنا- کمپانی سامسونگ در طی روزهای گذشته به ثبت تجاری فلز جدیدی دست زده است که به احتمال زیاد از آن در ساخت پرچم دارهای آیند خود استفاده خواهد کرد. کمپانی سامسو