اکو نیوز - صفحه 55

اقتصاد ایران: ملی پوش ایرانی تیم هیرنوین گفت: در غرب نگاه منفی به ایران وجود دارد و خارجی ها با برهم زدن آرامش ایران می خواهند به منافع خود برسند. به گزارش خبر