اکو نیوز - صفحه 5

اقتصاد ایران: عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: اداره مستقل بیمارستان ها باید با نظارت دقیق و مستمر وزارت بهداشت صورت بگیرد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،اکبر تر