اقتصاد ایران: محققان معتقدند با استفاده از روش دستکاری ژنتیکی CRISPR/Cas9 می توان نهال های برنجی به دست آورد که میزان تولید دانه های برنج از آنها 25 تا 31 درصد