اقتصاد ایران: وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در پاسخ به اظهارات خرم آبادی گفت»آقای خرم آبادی مسیر سعادت از فیلترینگ نمی گذرد.