اکونومیست - صفحه 6

حدیث رسول اکرم(ص) درباره شبیه ترین مردم به خودشان را در اینجا بخوانید. - به گزارش ایران اکونومیست؛اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنبا