اکونومیست - صفحه 5

هیات وزیران آئین نامه اجرایی بند «س» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور را که مربوط به تأمین سوخت کمکی نیروگاه های کشور است، تصویب کرد. - به گزارش