اکونومیست - صفحه 3

امروز نیز بازیگران بازار سرمایه شاهد رشد فزاینده قیمت ها بودند به طوری که بسیاری از سهم ها در گروه فلزات اساسی و کانه های فلزی با صف خرید همراه شدند و شاخص کل ب