پیام او به شرح زیر است: لازم است خوشحالی فراوان خود را به مناسبت فرا رسیدن این جشن باشکوه ابراز دارم. فکر می کنم همگی بر این موضوع اذعان داریم که هیچ چیز در دنی