خرید سکه کلکسیونی

انوارطاها

بر اساس آن چه یه در منابع روایی شیعه از امام صادق علیه الس لام نقل گردیده او لین نماز جماعت توسط پیامبر خدا صل ی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه الس لام و جعفر طیار برگزار گردید امام صادق علیه الس لام داستان برگزاری او لین نماز جماعت را این چنین نقل