خرید کتاب سکه طلا

المپیک

پرندعزیزی مشاور حقوقی رییس کمیته ملی المپیک و نخستین زن ایرانی عضو دادگاه بین المللی حکمیت ورزش CAS و یکی از داوران آن در نخستین مجمع عمومی و کنفرانس بین المللی WisLaw انجمن زنان حقوقدان ورزشی حضور یافت به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک پرند عزیزی در