برای خرید خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۲۷۰۰ کیلومتر به سرمایه ۵۴ میلیون تومانی نیاز است. برای خرید خودرو ۲۰۷ کارکرده در بازار باتوجه به مدل و کار