افکارنيوز - صفحه 7

خوب است مدیران محترم شهری و اعضای محترم شورا، در میانه درگیری های لفظی بر سر انتصابات شهردار و سیاه نمایی پرونده شهردار سابق، کمی هم به مشکلات شهر بیندیشند. دی