افکارنيوز - صفحه 4

نخستین تراموای خودران جهان، برای نشان دادن قابلیت های رانندگی با کمکهوش مصنوعی به نمایش درآمد. به گزارش افکارنیوز، نخستین تراموای خودران جهان، برای نشان دادن ق