افکارنيوز - صفحه 2

پس از اتاق بازرگانی انگلیس، صندوق بین المللی پول هم به این کشور در خصوص کاهش رشد اقتصادی هشدار داد. به گزارش افکارنیوز، صندوق بین المللی پول گفته است علی رغم ا