اگر این معافیت را در بخش شرکت ها و مؤسسات موقوفه آستان فرضا به دلیل وقف بودن آنها بپذیریم، در بخش شرکت ها و مؤسسات خصوصی آن پذیرفته نیست، استفاده این شرکت ها از