این مراکز از امضای از امضای اساسنامه از سوی دانشگاه جامع استنکاف می کنند .آنها دلایل این استنکاف را بدین دلایل اعلام کردند:اول اینکه،در اساسنامه نوشته شده ، تص