با فتح خرمشهر پس از ۵۷۸ روز اشغال در روز سوم خرداد ۱۳۶۱ ایرانیان توانستند برای اولین بار در تاریخ متاخر خود یک بخش از خاک شان را که در جنگ از دست داده بودند دوب