خرید سکه کلکسیونی

استخدامی

استخدام سال ۹۶ سازمان تامین اجتماعی در دو بخش بیمه ای و درمان سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیروی انسانی واحد های تابعه، افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی در دو بخش بیمه ای و در