در قسمت دوازدهم از فصل سوم برنامه اسب بخار عوامل این گروه برای ضبط برنامه به فرانسه سفر می کنند و اولین خودرو خودران سطح چهار جهان را مورد بررسی قرار می دهند.