ارانیکو - صفحه 7

چکیده: رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دلیل شرایط تحریم و عدم همکاری بانک های بزرگ بین المللی برای تسویه معاملات تجاری با دشواری هایی روبرو هستیم و این امر نیاز به