ارانیکو - صفحه 50

چکیده: چشم انداز تورم مسکن ۲۲ کشور - مربوط به سال ۲۰۱۸ - بررسی شد. مطالعات یکی از سه موسسه معتبر جهانی در زمینه «رتبه سنجی»، روی بازار املاک مسکونی ۲۲ کشور نشا