ارانیکو - صفحه 5

چکیده: شاخص بازارهای جهانی سهام افت شدیدی را طی یک هفته گذشته تجربه کردند. در ریشه یابی ریزش اخیر قیمتی سهام و شاخص بازارهای کالایی موارد مختلفی مطرح می شود.به