کتاب سکه های ماشینی قاجار

ارانیکو

- صفحه 5

چکیده رییس سازمان دامپزشکی اعلام کرد که سویه جدیدی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گزارش نشده و همه گزارش های این بیماری طی هفته ها و ماه های گذشته مربوط به سویه های تکراری و بومی شده سال های گذشته است علیرضا رفیعی پور اظهار کرد براساس ارزیابی های س