ارانیکو - صفحه 5

چکیده: انتخاب اعضای هیئت مدیره توسط کارمندان، راهکاری ساختارشکنانه در مدیریت شرکت است که موجب افزایش کارایی و علاقه ی افراد و کاهش استعفاها خواهد شد. در حال حا