ارانیکو - صفحه 4

چکیده: مشاور رئیس جمهوری در امور هماهنگی بافت فرسوده گفت: 15 هزار میلیارد ریال اعتبار دولتی برای بهسازی بافت های فرسوده شهری مصوب شده است. اکبر ترکان، پنجشنبه