ایران آنتیک

ارانیکو

- صفحه 4

چکیده وزارت صنعت معدن و تجارت در حالی به دنبال ادغام خودروسازان بزرگ و تجمیع قطعه سازان است که این طرح پیش تر و در اواسط دهه ۸۰ از سوی مهرداد بذرپاش مدیرعامل وقت پارس خودرو شرکت زیرمجموعه سایپا مطرح شد در آن دوران مهرداد بذرپاش که یکی از چهره های مطرح سی