ارانیکو - صفحه 3

چکیده: برخلاف تحولات بنیادینی که در نظام پرداخت های خرد رخ داده، قوانین بالادستی (نظیر قانون پولی و بانکی یا قانون بانکداری بدون ربا) ثابت بوده اند. تفسیرهای م