ارانیکو - صفحه 3

چکیده: از نظر میزان مصرف سوخت، همیشه این سوال مطرح است که جعبه دنده ی خودکار یا دستی، چه تفاوتی ایجاد می کنند؟ معمولاً بیشتر علاقه مندان دنیای خودرو، رانندگی ب