ایران آنتیک

ارانیکو

- صفحه 2

چکیده صبح روز ۲۳ آبان ۱۳۹۶ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به یکی از مهمترین وعده های خود قبل از تصدی این سمت عمل کرد تا بتواند یکی از ملموس ترین خواسته های شهروندان در حوزه اینترنت را برآورده کند امری که البته با حاشیه ها و اما و اگرهایی هم همراه بود این