ارانیکو - صفحه 2

چکیده: معمای بحران ارزی را از هر طرف که بررسی کنی، یک سر آن به بانک ها برمی گردد. آنها حالا نقش اول را در بازار ارز دارند؛ با دستور رییس کل بانک مرکزی ضابط ارا