چکیده: متغیرهای موثر بر بازار سرمایه گذاری ساختمانی از مناسب بودن شرایط برای ساخت وساز خبر می دهد. بررسی ها از چشم انداز سرمایه گذاری در بازار ساخت وسازهای مسک