اتاق خبر - صفحه 7

موضوعی که اکنون پس از حادثه نفتکش سانچی مطرح میشود این است که چرا رایزنی های لازم و فوری مقامات ایران با مقامات چین انجام نشد. به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24: حا