اتاق خبر - صفحه 6

مومنانی که در دنیا مرتکب گناه شده اند، پس تحمل عذابی موقت وارد بهشت می شوند. اتاق خبر 24: خداوند عده ای از گناهکاران را تا ابد در جهنم جاودان خواهد کرد، اما عد