اتاق خبر - صفحه 5

قرار دادن یک آهن ربای قوی روی سر باعث می شود تا شما به طور موقت چپ دست شوید. اتاق خبر 24: در یک تحقیق عجیب، دانشمندان متوجه شدند در صورتی که سر انسان در یک مید