اتاق خبر - صفحه 4

سرقت یکی از جرائم متداول می باشد و از آنجایی که شناخت و آگاهی مردم از این جرم در پیشگیری از وقوع آن می تواند موثر باشد. به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24: سرقت یکی