اتاق خبر - صفحه 360

یک پزشک استرالیایی در حوزه اتانازی از طراحی یک دستگاه جنجال برانگیز موسوم به “ماشین خودکشی” خبر داد. اتاق خبر 24: این پزشک استرالیایی با کمک دستیار خود این دست