اتاق خبر - صفحه 3

فقط با نیمی از صورتش میتواند بخندد. اتاق خبر 24: فقط با نیمی از صورتش میتواند بخندد ! دختر بچه ای که در ویتنام بدنیا امده بود بعلت پوشیده شدن صورتش با تومورهای