اتاق خبر - صفحه 3

شهرداری تهران از کامیونداران خواسته است در سامانه شهرداری ثبت نام کنیم و با این کار افرادی که در سامانه شهرداری ثبت نام نکرده اند سهمیه آنها را از ۱۴۰۰ لیتر گا