مردی که از طریق اینترنت اجناس خود را به مشتریان می فروخت، مجبور شد به خواسته عجیب یکی از مشریانش تن بدهد. اتاق خبر 24: یک مرد چینی که کارش فروش لباس از طریق ای