کتاب سکه های ماشینی قاجار

اتاق خبر

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه در بخش تامین منابع انسانی حوزه پرستاری با کمبود شدید مواجه هستیم تنها راه رفع این نیاز را برون سپاری خدمات دانست اتاق خبر 24 محمد حسین قربانی با تایید کمبود نیروی متخصص به عنوان مهم ترین چالش حوزه پ