دادگاه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار، مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل (نودیس پرداز) برگزار شد. اتاق خبر 24: اولین جلسه محاکمه احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات