سخنگوی اورژانس کشور از حریق در یک پاساژ در خیابان امیرکبیر خبر داد. اتاق خبر 24: مجتبی خالدی از حریق در یک پاساژ در خیابان سعدی خبر داد و گفت: در ساعت ۲۱.۳۰ حر