علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران، هفته آینده گزارشی از وضعیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر بنگاه های اقتصادی تولیدی ، توزیعی و خدماتی را به ری