سید جواد احمدی گفت: برای نخستن بار انتخابات اتاق های اصناف سراسر کشور به صورت الکترونیکی برگزار شد. رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران با اعلام این مطلب افزود: