کتاب سکه های ماشینی قاجار

آی سی تی پرس

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS مجید حقی اظهار کرد از تعداد شکایت های پیامکی ارسالی ۹۵ هزار و ۵۷۹ شکایت با قالب درست ارسال شده که از این تعداد ۹۰ هزار شکایت به خطوط تلفن همراه هزار و ۶۷۶ شکایت به خطوط تلفن ثابت و ۳ هزار و ۴۴۵ شکایت به سرشماره های تبلیغاتی مرب