طرح رجیستری تازه از خان اول نگذشته دچار مشکلات زیادی شده پس از آنکه مشخص شد گوشی های آیفون ثبت شده رسمی در گمرک اساسا در این طرح ثبت نشده و به اشتباه مسدود شده