فرمانده کل سپاه گفت: اگر به وقایع ۲۰ سال گذشته در منطقه بنگریم، می بینیم که استکبار همواره شکست خورده و ملت های منطقه پیروز شده اند.به گزارش آناج به نقل از باشگ