خدادادی گفت: در فضای مجازی اسامی زیادی برای استانداری آذربایجان شرقی مطرح می شود اما وزارت کشور به جز آقای چیت چیان با فرد دیگری در این موضوع صحبت نکرده است.سلم