بوی عطر نرگس می آید و نغمه های خوش پرنده ها که طلوعی از جنس بهار را دوباره نوید می دهند. گل های بهاری، طراوت زندگی را هدیه می دهند و شکوفه های رنگارنگ، زیبایی ه