وزیر ارتباطات با اشاره به این که حجم بازار در سال گذشته ۳۶ هزار میلیارد بوده و پیش بینی برای امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: بنابود امسال دولت به صورت مست